การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความซึมเศร้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินภาวะซึมเศร้าแบบพหุกิจกรรมกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับวัยรุ่นไทยพีร วงศ์อุปราช; สุชาดา กรเพชรปาณี; ศราวุธ ราชมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้านุชนาถ แก้วมาตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561บูรณาการการปรึกษาพหุทฤษฎีโดยใช้ทฤษฎีปัญญานิยมร่วมกับทฤษฎีประสบการณ์นิยม-มนุษยนิยมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ผ่องพรรณ ภะโว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ฐิติรัตน์ ทองขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; พรพรรณ ศรีโสภา; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; ธนวรรณ อาษารัฐ, และอื่นๆ
2561ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรีจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; บรรจง เจนจัดการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; จันจิรา กิจแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรีภาวนา กีรติยุตวงศ์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ชนัดดา แนบเกษร; วรัทยา ทัดหล่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนดสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์, และอื่นๆ
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ภาวนา กีรติยุตวงศ์; ชนัดดา แนบเกษร; จุฑารัตน์ บุญวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดวงใจ วัฒนสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภัสสร จันดี, และอื่นๆ
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลายดวงใจ วัฒนสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัญมณี มณีนิล, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉินวรรณี เดียวอิศเรศ; อุษา เชื้อหอม; กุสุมล แสนบุญมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความคิดเชิงบวกและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฉัตรระพี ซิมทิม; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ผลของดนตรีบำบัดต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับชนัดดา แนบเกษร; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ศิโรรัตน์ แก้ววงดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อการแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลดวงใจ วัฒนสินธุ์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สิริพิมพ์ ชูปาน; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
2561ผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าและความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; ยุพาธร เสือเฒ่า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560อิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลายภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; สุนันท์ เสียงเสนาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์