การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความจำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การฟื้นฟูความจำแบบจำได้ในผู้ป่วยติดสุราโดยใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกด้านร่างกายและจิตใจ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองภัทราวดี มากมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมจิต แดนสีแก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, และอื่นๆ
2561การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความจำระยะสั้นในผู้สูงอายุระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องกับไม่มีเนื้อร้องยุทธนา จันทะชิน; สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์; ลำดวน ขวัญขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความจำขณะทำงานด้านภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกมแอคชัน : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสรี ชัดแช้ม; ปรัชญา แก้วแก่น; รัชกร โชติประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญาพีร วงศ์อุปราช; สุชาดา กรเพชรปาณี; อเนก พุทธิเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563บทบาทของเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสต่อการเรียนรู้และความจำของหนูแรทเพศเมียศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานด้วยสติในนิสิตปริญญาตรีที่มีความวิตกกังวลจุฑามาศ แหนจอน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; จุฑามาศ แหนจอน; พนิดา อนุมัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์