การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คงรัฐ นวลแปง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นริศรา สำราญวงษ์, และอื่นๆ
2556การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการโดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลิขิต สุเมธานุสรณ์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นคร ละลอกน้ำ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญากุล หาญกุล, และอื่นๆ
2561การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; นาจนารี นพเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวต่อเลโก้เรื่อง เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อัจฉราพรรณ สิงห์โต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ฐิติชัย รักบำรุง; นคร ละลอกน้ำ; นารี ผามั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เอกวิทย์ โทปุรินทร์โร; สุขมิตร กอมณี; ศิริวรรณ เหมะศิวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานระดับประถมศึกษาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Sirinn Wongchotikul, และอื่นๆ
2561การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองพูลพงศ์ สุขสว่าง; วิสุทธิ์ กล้าหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อำนวยพร ทองศรี, และอื่นๆ
2560การสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสรี ชัดแช้ม; ศศิธร จันทรมหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2545การสร้างชุดการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปิยนุช คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สังวาลย์ อมรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการประถมศึกษา
2546การสร้างชุดการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพร พันธ์หมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2547การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พนิดา ไชยชุน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2547การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-; ฉันท์ชนก เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการประถมศึกษา.
2549การสร้างชุดการสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบที่มีจำนวนผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-; ภาสวรรณ ปิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการประถมศึกษา
2547การสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-; นิสาชล เนินไสว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการประถมศึกษา
2545การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อวยพร ผาวันดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการประถมศึกษา
2545การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พริดา ศาลารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการประถมศึกษา
2545การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม โดยใช้บล็อกฐานสิบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศรี ฌายีเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน