การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การแก้ปัญหา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยามณเทียร ชมดอกไม้; นุพันธ์ เขียวไม้งาม; อรพินท์ ชื่นชอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ, และอื่นๆ
2560การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาศรัณย์ ภิบาลชนม์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ธันยรัตน์ พลเยี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสพลณภัทร ศรีแสนยงค์; ภัทรภร ชัยประเสริฐ; นีรนุช พวงขาว
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ฟาตีเมาะ แยนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้กระบวนการการแก้ปัญหาสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ปริญญา ทองสอน; วนิดา จำนงค์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างแบบทดสอบวัดกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีสุรีพร อนุศาสนนันท์; ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์; นฤมล อำมะรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติมณเทียร ชมดอกไม้; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; จักรกฤษณ์ ชวนฤทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; บังอร ลำภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ตามแนววงจรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คอมพิวเตอร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สุขเกษม บุรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; วีระพันธ์ พานิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มาริสา หอมดวง; สมศิริ สิงห์ลพ; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เบญจวรรณ ภักดีวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; คงรัฐ นวลแปง; กฤษฎา ขุนอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออกระยะสั้นต่อการแก้ปัญหาเชิงสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 1ประชา อินัง; ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล; กุลวิณ ชุ่มฤทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไวทยา ชมภูแสน; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิวร่วมกับคำถาม ระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิรภพ สินธุประเสริฐ; พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์