การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Np Sritongbi; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันเพ็ญ ฤทธา, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมวันเพ็ญ ฤทธา; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิมพงค์สุวรรณ สมาแฮ; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง สมาคมภริยาหทารเรือพื้นที่ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีณุกานดา กิติศุภวัฒนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมิต ศุขสมิติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนของสตรีเมืองขอนแก่นพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสงระวี อุปสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครอบครัวที่มีบุตรอายุ 6 เดือนในจังหวัดฉะเชิงเทรา-; จำพร วงษ์ทรัพย์ทวี,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2555ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนของสตรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัลยา ภูห้องเพชร,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2555ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนของสตรีอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิพัฒน์พงษ์ น้อยลา,2513; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2555ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนในสตรี อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงใจ นนทะภา,2516; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2559ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนม ระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้า และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องอุษา เชื้อหอม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; กนกวรรณ โคตรสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้าและการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องอุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ โคตรสังข์, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความเชื่อของมารดาและครอบครัว ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเกิดภาวะตัวเหลืองของทารกวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทับทิม อนันตนิกร, และอื่นๆ
2552ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-; เบญจภัค สางห้วยไพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.
2552ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรกที่ทำงานนอกบ้าน-; พรวิมล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทำงานนอกบ้านต่อเจตคติและความตั้งใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวDrin Dnths; อุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2565แนวทางปฏิบัติในการดูแลทารกปฏิเสธเต้านมอารีรัตน์ พะวินรัมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์