การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาชุดการสอนแบบ Active learning โดยใช้เทคนิค SQ3R เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2560การศึกษาการจัดกการเรียนการสอนของครูโรงเรียนการจัดการเรียนร่วมกลุ่มคุณภาพกบินทร์บุรี 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; สุทธิรักษ์ คำพานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรานพมณี เชื้อวัชรินทร์; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; นิติธรรม จันทร์แจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานกลุ่มเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอร์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กิตติมา พันธ์พฤกษา; สมศิริ สิงห์ลพ; นพดล ศิลปชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยยุค Gen Zภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์; ชลธิชา ภูริปาณิก; ฐิติชัย รักบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สุทิน กิ่งทอง; ปรัชญา ละงู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไวทยา ชมภูแสน; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับคำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พรรณทิพา ตันตินัย; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ธนวรรณ นัยเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; พูลพงศ์ สุขสว่าง; นันทรัตน์ ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา