การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเป็นมารดา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การปรับตัวของแม่วัยรุ่นอัญชลี เหมชะญาติ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัยส่วนบุคคลบางประการที่มีอิทธิพลต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่นนุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดาวรินทร์ พรสวัสดิ์,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2558การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอนต้นชาวไทยนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ปัญจภรณ์ ยะเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่บุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเกื้อที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่ครอบครัวของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; อัจฉโรบล แสงประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรและความเครียดของการเป็นมารดาในมารดาที่มีบุตรเจ็บป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียจินตนา วัชรสินธุ์; นภัสวรรณ แก้วหลง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวและความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด.พิริยา ศุภศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ทองภาพ นาร่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมส่งเสริมความผูกพันในระยะตั้งครรภ์ต่อความผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพามณิสรา เคร่งจริง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557อยู่กับภาวะทุกข์: ปัญหาจิตสังคมเบื้องต้นที่ปิดกั้นความรู้สึกของการเป็นมารดาในนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจวรรณี เดียวอิศเรศ; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; บุญมี ภูด่านงัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์