การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การสอบ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การดำเนินการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมประเภทการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุกัญญา ยิ้มใย
2552การตรวจสอบความตรงของดัชนีการทุจริตในการสอบของฮาร์พ-โฮแกนสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อมตพร หาญชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา.
2560การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาโดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมานสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; คำปั่น ศรีมหาไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาคลังข้อสอบและการจัดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความคิดทางลบต่อการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา-; ลลิตา โพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
2546การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความคิดทางลบต่อการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา-; ลลิตา โพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การเปรียบเทียบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธี IRT-likelihood ratio วิธี Bayesian และวิธี Multiple group CFAไพรัตน์ วงษ์นาม; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; เพ็ญศรี เทียมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2534ความยุติธรรมและความเหมาะสมของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน: วิเคราะห์โดยความน่าจะเป็นอำพล ธรรมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ประสิทธิผลของการเชื่อมโยงคะแนนสำหรับแบบสอบเทสต์เลทตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบไพรัตน์ วงษ์นาม; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; จงกล บัวแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์