การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษาทางอาชีพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการในการใช้ศูนย์วิทยบริการสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1-2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, และอื่นๆ
2552การตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก-; นิภาวรรณ ชนะสงคราม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560การบูรณาการผลการศึกษาย้อนรอยประสบการณ์ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียน สาขาวิชาการออกแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสมโภชน์ อเนกสุข; ดุสิต ขาวเหลือง; นิตยา กลมกลิ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา-; จุรี ทัพวงษ์,2495; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การประเมินผลโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยองสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉลอง ทับศรี, และอื่นๆ
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปอาหารสุขภาพในรายวิชาโครงงานวิชาชีพอาหารและโภชนาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สุภารัตน์ ช่างล้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกสุเมธ งามกนก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; พัชรี สร้อยสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การพัฒนาระบบการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล-; คมเขต เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2550ความคาดหวังของนักเรียนและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก-; อนุศิษฐ์ คณะธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา-; พรพจน์ คงคา,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2550คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร-; เนาวรัตน์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิติ โรจนบวร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547ชุดการสอน เรื่องการจัดพานพุ่ม สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนลินี บำเรอราช; ขนิษฐา จาริยศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ชุดการสอน เรื่องการจัดพานพุ่ม สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนลินี บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขนิษฐา จาริยศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในระบบวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2ภารดี อนันต์นาวี; อาจารยที่ปรึกษาร่วม; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ, และอื่นๆ
2545ปัญหาการจัดการศึกษาระบบวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 12ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2545ปัญหาการจัดการศึกษาระบบวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 12ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2547ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริการสนเทศด้านอาชีพที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุษา นันทิยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
2545ผลของการใช้โปรแกรมการแนะแนวอาชีพที่มีต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สาธิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวผกา บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กงศรี จุนละมานี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว.
2545ผลของการใช้โปรแกรมแนะแนวอาชีพที่มีต่อความสอดคล้องในการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; วรดา โภโค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว