การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษาขั้นอนุบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย-; นวพร หาญณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2558ทักษะการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรีศิรประภา พฤทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; จุฑารัตน์ หิ้งทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการฟัง และการพูดสำหรับเด็กวัยอนุบาลอรณภัทร์ มากทรัพย์; ศิรประภา พฤทธิกุล; สุกัลยา สุเฌอ
2564ผลการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปสุพัตรา สาริพันธ์; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2565ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาภาวินี จิตต์โสภา; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2551ผลของการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านภาษาไทยตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-; ณิชนันทน์ ฉายแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2547ผลของโปรแกรมการเสนอตัวแบบต่อลักษณะนิสัยทางจริยธรรมด้านระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยสมคิด บุญเรือง; พระมหาชยันต์ แสนโบราณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ผลของโปรแกรมการเสนอตัวแบบต่อลักษณะนิสัยทางจริยธรรมด้านระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย-; พระมหาชยันต์ แสนโบราณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.