การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว-; อิศราง กล่อมพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551การประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับช่วงชั้นที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี-; ประยูร วิชรพล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2555การศึกษาความตรงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรีสุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิติชัย รุจิมงคล,2495, และอื่นๆ
2563การศึกษาทักษะชีวิตตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์เกศรา น้อยมานพ; ทรงศรี สารภูษิต; จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ; วชิราภรณ์ ราชบุรี; สวาสดิ์ วารินกุฎ, และอื่นๆ
2555ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาล ในภาคตะวันออกชัยพจน์ รักงาม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร, และอื่นๆ
2546รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก-; วนิดา วงษ์นิล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก-; วนิดา วงษ์นิล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?