การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การมีส่วนร่วม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 51  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุธิดา แจ้งประจักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ พลนารักษ์; กมลวรรณ รอดหริ่ง; ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์; คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ พลนารักษ์; กมลวรรณ รอดหริ่ง; ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555การประเมินศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชายเลนสนามไชย จังหวัดจันทบุรี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2560การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อัตติยา ไชยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2554การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2552การมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียนอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี หมื่นพล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในจังหวัดชลบุรีนวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ปรึกษาหลัก; ขวัญเรือน ชนะสัตรู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยาสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภาส ไก่แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยาสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภาส ไก่แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2คุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิทธิเดช สิทธิจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธนวิน ทองแพง; สุพักตร์ คำภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิ์สัมพันธ์) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉณพร หิรัญอมรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในอำเภอขลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โท จินากูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กับชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มุทิตา อุตมะพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านคลองสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีสุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์เทพ ทับทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม; กอบกฤช การควรคิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์