การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การตัดสินใจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โสภิตา ภู่บำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสภิตา ภู่บำรุง, และอื่นๆ
2556การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)ณภัคอร ปุณยภาภัสสร; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สุชนนี เมธิโยธิน; วรพจน์ วรจารุพงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านมาบลำบิด (สง่าอุทิศ)ประยูร อิ่มสวาสดิ์; พัชรวรรณ ผลิผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจคัดเลือกผู้ส่งมอบด้วยการประยุกต์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และการโปรแกรมเป้าหมายฤภูวัลย์ จันทรสา; ชญานิศ วงษ์ท้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวราภรณ์ ช่วยประคอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; บุษยรัตน์ ทรัพย์มูล; มหาวิทยาลัยบูร. พาคณะศึกษาศาสตร์
2561การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรีชวนวล คณานุกูล; สุขุมาภรณ์ ปานมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การพัฒนาอินเทอแรกชั่นเกมสำหรับสร้างเสริมความสามารถในการตัดสินใจของวัยรุ่นที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่นภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; อมร สุดแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยองสุเมธ งามกนก; บุณยวีร์ บุญเอนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.สุรัติ สุพิชญางกูร; ทัศวารินทร์ วุฒิสารวรากรณ์; สาวิตรี บิณฑสันต์; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อปัจจัยในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนศรีสุวิชสุณี หงษ์วิเศษ; ลัษณาวรรณ โสภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุกฤตา สีบานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรีขวัญดาว ใบเงิน; ฤทธี ชูเกียรติ; สมศจี ศิกษมัต; วรวรรณ จิรไกรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ทัศนคติ ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้ากฤช จรินโท; ยงยุทธ โรจธนวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวรโรงพยาบาลเอกชนเขมารดี มาสิงบุญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; จิรัชยา เหล่าเขตร์กิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครเอกพล วิเศษวิวัฒนากุล; วิชิต อู่อ้น; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการชัยวัฒน์ ทองสง่า; ระพีพร ศรีจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ปีการศึกษา 2551กัญลิน จิรัฐชยุต; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาชมพูนุท อ่ำช้าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัชดาภรณ์ จอมโคกกรวด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.