การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การจูงใจ (จิตวิทยา)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.สุรัติ สุพิชญางกูร; ทัศวารินทร์ วุฒิสารวรากรณ์; สาวิตรี บิณฑสันต์; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครเอกพล วิเศษวิวัฒนากุล; วิชิต อู่อ้น; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ผลของการแทรกกิจกรรมทางกายที่มีต่อแรงจูงใจตามสถานการณ์ ความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้าน และความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตนเองนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พรเทพ ราชรุจิทอง; สุรินทร์ นิยมางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับบริการเลิกบุหรี่ชายโรงพยาบาลท่าตะเกียบภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; จารุวรรณ ไชยบุบผา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ทรัยโมทีฟเอเชีย แปซิฟิค จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ชญานิษฐ์ เตชะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ทรัยโมทีฟเอเชีย แปซิฟิค จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชญานิษฐ์ เตชะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ภารดี อนันต์นาวี; ภัทรดา จำนงประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานีอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สัจจพันธ์ สัจจารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.