การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การควบคุมภายใน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การควบคุมภายในวัตถุดิบคงเหลือ ของ บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัดรังสิมา วนิชพงษ์; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อรนิชา โพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การควบคุมและการตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกนลินี จรรยาวัฒนานนท์; บรรพต วิรุณราช; กชพร นรมาตย์
2560การปฏิบัติงานและการบริหารงานควบคุมภายในของเทศบาลในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกาญจนา บุญยัง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชร์ธมน เมฆโหรา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2557การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมภายในของธุรกิจ อุตสาหกรรม Polyethylene foam production: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ประเทศไทย) จำกัดจตุรงค์ อุตมกูล; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อรนิชา โพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์