การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 ในพื้นที่พัทยาเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จันทกาญจน์ โชคพิบูลไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ.
2558นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคายสกฤติ อิสริยานนท์; ธีระ กุลสวัสดิ์; สริยา วิริโยสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; Policy and strategy of cultural tourism industry development in Nong Khai province
2563รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกีฬาดำน้ำตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นนภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประวิทย์ ทองไชย, และอื่นๆ
2560รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยพูลพงษ์ สุขสว่าง; พราม อินพรม; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; สิริพร อิ่มหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563แนวทางการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรีเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รังสฤษฏ์ จำเริญ, และอื่นๆ