การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ธาลัสสีเมีย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชนพัชรินทร์ พูลทวี; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; วันดี โตรักษา; ตระกูลวงศ์ ฦๅชา, และอื่นๆ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการคัดกรองโรค บรรทัดฐานของบุคคล การรับรู้ความสามารถในการควบคุมปัจจัยและลักษณะประชากรกับความตั้งใจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียของประชากรวัยเจริญพันธุ์ จังหวัดชลบุรีสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัชรินทร์ พูลทวี, และอื่นๆ
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออก-; สุพัฒศิริ บุญยะวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออก-; สุพัฒศิริ บุญยะวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2555ผลของกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีสตออรีไลน์ต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในนักเรียนมันธยมศึกษาตอนต้นยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวิสุดา บานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความวิตกกังวลในระยะตั้งครรภ์ของคู่สมรสที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย-; อำพร ทองดีนอก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.