การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความซึมเศร้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 42  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติในการดูแลบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า-; รัสดาพร สันติวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2561การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินภาวะซึมเศร้าแบบพหุกิจกรรมกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับวัยรุ่นไทยพีร วงศ์อุปราช; สุชาดา กรเพชรปาณี; ศราวุธ ราชมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2554การยอมรับของครอบครัวและสุขภาพจิตของบุตรชายวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมข้ามเพศวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ราภรณ์ คงฉันท์มิตรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2554ความสัมพันธ์ของแบบแผนความคิดต่อความเจ็บป่วยและความซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งชาย-; บุญชอบ ชุ่มอารมณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
2553ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติกับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา-; กฤตยา คล้ายปาน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการรับประทานยาและการรับรู้ความรุนแรงของภาวะหัวใจวายในผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย-; รัตติยา ทองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2556นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้านุชนาถ แก้วมาตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561บูรณาการการปรึกษาพหุทฤษฎีโดยใช้ทฤษฎีปัญญานิยมร่วมกับทฤษฎีประสบการณ์นิยม-มนุษยนิยมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ผ่องพรรณ ภะโว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ฐิติรัตน์ ทองขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย-; ฐิติรัตน์ ทองขาว,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2558ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; พรพรรณ ศรีโสภา; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; ธนวรรณ อาษารัฐ, และอื่นๆ
2561ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรีจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ชนัดดา แนบเกษร; บรรจง เจนจัดการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่สูญเสียคู่สมรส-; เจิมจิต สแนชแชล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2554ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; จันจิรา กิจแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรีภาวนา กีรติยุตวงศ์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ชนัดดา แนบเกษร; วรัทยา ทัดหล่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรีชนัดดา แนบเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรัทยา ทัดหล่อ, และอื่นๆ
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาภรณ์ ดีนาน; นนทกร ดำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนดสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ภาวนา กีรติยุตวงศ์; ชนัดดา แนบเกษร; จุฑารัตน์ บุญวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2-; จุฑารัตน์ บุญวัฒน์,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.