การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษาในลักษณะสหวิชา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ "วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; สุภัสสร รังสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : กรณีศึกษา การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิตชิ้นงานศิลปะพื้นบ้านด้วยใบจาก-; สุพรรณี พรหมศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2554การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนเขาหิน ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)วิชิต สุรัตน์เรืองชัยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปริญญา ทองสอนอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จริญญา ไศลบาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-; พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ,2516; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2552การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง ขนมจากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)-; พรพิรุณ เปลี่ยนเดชา,2503; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2557การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยเรื่อง การดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรีเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันทนี น้อยถนอม, และอื่นๆ
2550การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งเสพติดให้โทษ โดยการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุชนารถ สุดใจ, และอื่นๆ