การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เสรี ชัดแช้ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 58  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนและโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศเสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; Larry R. Nelson; อัญชลี ศรีกลชาญ; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2561การทดสอบจำแนกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์แบบปรับความยาวสำหรับมาตรวัดกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ชนิตา รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงปี 2552เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; กนก พานทอง; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่มแบบเสี่ยง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองกนก พานทอง; เสรี ชัดแช้ม; พรรณปพร ลีวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพยากรณ์เงินรายได้นำเข้าประเทศของแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยใช้วิธีตัวประมาณค่า S ปรับแก้เสรี ชัดแช้ม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; นิธิภัทร กมลสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาแบบบูรณาการ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสรี ชัดแช้ม; กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนามาตรวัดความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนหุ้นสามัญประเภทบุคคล : การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ประยุกต์บนเว็บปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนามาตรวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูตามโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ : การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ชญารัตน์ บุญพุฒิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาระบบคลังข้อความภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึกพีร วงศ์อุปราช; เสรี ชัดแช้ม; รชมน สุขชุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึกเสรี ชัดแช้ม; พีร วงศ์อุปราช; จันทร์เพ็ญ งามพรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาระบบคลังเสียงดิจิทัลด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของสังคมไทยศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; เสรี ชัดแช้ม; ธนปพน ภูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตเสรี ชัดแช้ม; ธร สุนทรายุทธ; สนาน ลิป์เศวตกุล; คุณวุฒิ คนฉลาด; ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, และอื่นๆ
2561การพัฒนาวิธีการควบคุมการใช้ข้อสอบร่วมกับการควบคุมสมดุลเนื้อหาโดยใช้วิธีโหลดบาลานซ์ซิ่งสำหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที : การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้วิธีระบบอาณานิคมมดสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; รัชกฤช ธนพัฒนดล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้เกณฑ์ของเฮอร์วิคซ์และมีการควบคุมการใช้ข้อสอบสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เสรี ชัดแช้ม; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ประพล เปรมทองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่าโดยการผสมผสานด้วยเจเนติกอัลกอริททึมสำหรับค่าที่เหมาะสมของการทำแห้งมะละกอแบบออสโมซิสพูลพงศ์ สุขสว่าง; เสรี ชัดแช้ม; วีระ พุ่มเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาวิธีการจัดคลังข้อสอบตามค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วงของแต่ละระดับชั้นร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหา สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ศักดิ์ชัย จันทะแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; ลัดดาวัลย์ มีทอง
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; วราภรณ์ ดิษริยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์