การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เสรี ชัดแช้ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 125  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การกำหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮาร์พ-โฮแกน สำหรับตรวจจับการลอกคำตอบในแบบทดสอบเลือกตอบปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; หนึ่งฤทัย เมฆวทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การจำวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างความจำตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิติญา มัณฑุสินธุ์, และอื่นๆ
2551การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบพหุมิติ : การเปรียบเทียบระหว่างข้อสอบรายข้อกับหมวดข้อสอบ โดยใช้วิธีซิปเทสท์เสรี ชัดแช้ม; พีรญา สูงเนิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ขนานบูทสแตร๊ปแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; สุดาพรรณ อาจกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การตรวจสอบตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาของการใช้สื่อทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมสิทธิ์ จิตรสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นารี ถึกสถิตย์, และอื่นๆ
2552การติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนและโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศเสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; Larry R. Nelson; อัญชลี ศรีกลชาญ; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2561การทดสอบจำแนกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์แบบปรับความยาวสำหรับมาตรวัดกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ชนิตา รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2552การทำนายผลการเรียนวิชาวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยตัวแปรนิสัยการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชนก แสนใจ, และอื่นๆ
2558การประมาณค่าการระเหยน้ำโดยใช้ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนที่ปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; ชนัญกาญจน์ แสงประสาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556การประยุกต์ทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมองเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี รอดจากภัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร เกรียงไกรศักดา, และอื่นๆ
2558การประยุกต์โมเดลการตอบสนองข้อสอบในการพัฒนามาตรวัดความสุขของคนไทย : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สมพร สุทัศนีย์; เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงปี 2552เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; กนก พานทอง; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่มแบบเสี่ยง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองกนก พานทอง; เสรี ชัดแช้ม; พรรณปพร ลีวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2550การปรับเทียบมาตราแนวตั้งโดยใช้แบบทดสอบร่วมภายใน : การเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างวิธีการปรับเทียบเชิงเส้นตรงกับวิธีทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุมนา ศรีอบเชย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
2559การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าของไทยโดยใช้วิธีรีโปรดิวส์ซิงเคอร์เนลฮิลเบอร์ทสเปซแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; วสันต์ เดือนแจ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพยากรณ์อุปสงค์การส่งออกยางพาราของไทยไปประเทศมาเลเซียโดยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบใหม่เสรี ชัดแช้ม; กิดาการ สายธนู; กรองทิพย์ เนียมถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพยากรณ์เงินรายได้นำเข้าประเทศของแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยใช้วิธีตัวประมาณค่า S ปรับแก้เสรี ชัดแช้ม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; นิธิภัทร กมลสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2557การพัฒนาดัชนีวัดความสำคัญของตัวแปรและเกณฑ์จุดตัดในการคัดเลือกตัวแปรสำหรับการจำแนกประเภทการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมาศ อัครจันทโชติ, และอื่นๆ