การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เนตรดาว ชัยเขต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การกำหนดราคาด้วยข้อมูลต้นทุนระบบฐานกิจกรรมร่วมกับการคำนวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุญภัคจิรา มณีสิริตาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2559การศึกษาต้นทุนการให้บริการตรวจสอบงบการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ตุลยาพร สุรายศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลต่อผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)เนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรียา บรรจุสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับนักลงทุนสถาบันของกลุ่มดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา หวลคิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าของกิจการเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารยา บุญจับ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2559ดัชนีการวัดผลการดำเนินงานตามแนวคิดการวัดผลดุลยภาพและความสามารถในการทำกำไรของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภาสุรี ศรีปราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2564บทบาทของกำไรจากการดำเนินงานกับการลงทุนในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนรดา กิตติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2562ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชีในความร่วมมือ 5 สถาบันมณีรัตน์ ข่ายพิลาป; เนตรดาว ชัยเขต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557ปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาการเงินธุรกิจการุณ สุขสองห้อง; จัญจลา ศิวะมาศ; เนตรดาว ชัยเขต; วิชญาดา ถนอมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2565ผลกระทบของการรับรู้สมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อการรับรู้คุณภาพรายงานการสอบบัญชีของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนตรดาว ชัยเขต; อาภากร นาหนองขาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว