การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เด่นชัย ปราบจันดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563Global Englishs orientation in English textbooks in ThailandJutamas Juntanee; Punwalai Kewara; Denchai Prabjandee; จุฑามาศ จันทนี; พรรณวลัย เกวะระ, และอื่นๆ
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการ แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ศิรารัตน์ ปิงเมือง; จันทร์พร พรหมมาศ; เด่นชัย ปราบจันดี
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการ แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ศิรารัตน์ ปิงเมือง; จันทร์พร พรหมมาศ; เด่นชัย ปราบจันดี
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เด่นชัย ปราบจันดี; จันทร์พร พรหมมาศ; ศิรารัตน์ ปิงเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด SIOP ร่วมกับแนวคิดแบบสืบสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ปริญญา ทองสอน; เด่นชัย ปราบจันดี; ณัฐชยา รักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูด้านการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้แนวคิดการสร้างชุมชนนักปฏิบัติจันทร์พร พรหมมาศ; เด่นชัย ปราบจันดี; วรวุฒิ คุณประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์แนวคิดแบบเน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เด่นชัย ปราบจันดี; จันทร์พร พรหมมาศ; ทัณฑิกา วงศ์เครือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์