การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกษมสันต์ พานิชเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเกษมสันต์ พานิชเจริญ; เชิดชัย ชาญสมุทร; เอกยศ มานะสม; ปนัดดา จูเภาส์; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี, และอื่นๆ
2563การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเกษมสันต์ พานิชเจริญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อุมาพร โททอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเกษมสันต์ พานิชเจริญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อุมาพร โททอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาอุมาพร โททอง; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลของครูประถมศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; มนตรี แย้มกสิกร; นวลอนงค์ โพธิ์ช่วย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างชุดการสอนการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยการใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; เจนจิรา กัลพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมกิจกรรมทางกายมยุรี พิทักษ์ศิลป์; อรวรีย์ อิงคเตชะ; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนุกสนานในการเรียนวิชาบาสเกตบอล : กรณีศึกษาชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวสืบสอบร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เกษมสันต์ พานิชเจริญ; จันทร์พร พรหมมาศ; ศุภชัย ฉิมมารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและสมรรถนะด้านการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิไลวรรณ ชูปั้น; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-pair-share) ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและสมรรถนะด้านการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เกษมสันต์ พานิชเจริญ; จันทร์พร พรหมมาศ; วิไลวรรณ ชูปั้น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไวทยา ชมภูแสน; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการเล่นวินด์เซิร์ฟพิชิต เมืองนาโพธิ์; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563สมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2562เอกยศ มานะสม; ปนัดดา จูเภาล์; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; ประทีป ปุณวัฒนา, และอื่นๆ