การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุษณากร ทาวะรมย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; ศุภชัย เกิดเจริญพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินหลักสูตรทหารเสือราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์อุษณากร ทาวะรมย์; นัฐวุฒิ บัวชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; ดวงกมล ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงกมล ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2563การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารปกครองด้านอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองท้องถิ่นณรงค์ พรมสืบ; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อุษณากร ทาวะรมย์
2560การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำและรูปแบบภาวะผู้ตามของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการอุษณากร ทาวะรมย์; ณัชนพ เพชรสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทำงานของพนักงานกลุ่ม บริษัท จีเอเบิล จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; บงการ น้อยศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทำงานของพนักงานกลุ่ม บริษัท จีเอเบิล จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บงการ น้อยศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนบริการศุลกากรที่ 1 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาทิตยา สมณา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2563ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาอุษณากร ทาวะรมย์; ธนวัฒน์ ตาลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวัฒน์ ตาลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2560ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อศักยภาพของการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุษณากร ทาวะรมย์; ชนิสรา นิยมราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อศักยภาพของการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนิสรา นิยมราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศศิวิมล กองทรัพย์เจริญ, และอื่นๆ
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อุษณากร ทาวะรมย์; วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ, และอื่นๆ
2561ความพึงพอใจของพนักงานเมืองพัทยาที่มีต่อการหบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเมืองพัทยาอุษณากร ทาวะรมย์; รุ่งนภา ช่างไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความพึงพอใจของพนักงานเมืองพัทยาที่มีต่อการหบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเมืองพัทยาอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งนภา ช่างไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์.