การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุษณากร ทาวะรมย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 79  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; ศุภชัย เกิดเจริญพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การบริหารจัดการของกองเรือยุทธการ ด้านภารกิจการท่องเที่ยวชายหาดในพื้นที่กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; สุวรัฐ รัฐชยากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : บริษัท เค. แอล.โลหะกิจ จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปณัสสรา จงจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : บริษัท เค. แอล.โลหะกิจ จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปณัสสรา จงจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2559การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; อภินันท์ ค้าเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินหลักสูตรทหารเสือราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์อุษณากร ทาวะรมย์; นัฐวุฒิ บัวชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร:กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนบ้านไทรเอน หมู่ที่ 8 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; ปิติภัทร วรรณโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; ดวงกมล ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; ดวงกมล ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การศึกษากระบวนการเข้าสู่กลุ่มอาชีพเสริมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกอร เวทการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2563การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารปกครองด้านอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองท้องถิ่นณรงค์ พรมสืบ; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อุษณากร ทาวะรมย์
2560การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำและรูปแบบภาวะผู้ตามของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการอุษณากร ทาวะรมย์; ณัชนพ เพชรสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำและรูปแบบภาวะผู้ตามของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการอุษณากร ทาวะรมย์; ณัชนพ เพชรสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทำงานของพนักงานกลุ่ม บริษัท จีเอเบิล จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; บงการ น้อยศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุทำงานของพนักงานกลุ่ม บริษัท จีเอเบิล จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; บงการ น้อยศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอุษณากร ทาวะรมย์; ภิรนันท์ สมบุญมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; ชาติชาย ศรีคงรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ