การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนงค์ วิเศษสุวรรณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2550การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; เอียน สมิธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2533การทดลองรูปแบบการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ภรณี อินทศร; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อตินันทน์ สุขเขียว; ฉลอง ทับศรี; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; นาท นนทศักดิ์; เฉลิมศรี จันทรทอง, และอื่นๆ
2558การปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออกอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ณัฐวุฒิ สรพิพัฒน์เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนโดยใช้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โชคชัย ทัพทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ประสบการณ์ชีวิตของผู้ติดยาเสพติด ประเภทยาบ้าก่อนเข้าสู่การบำบัดสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, และอื่นๆ
2549ผลการปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อสุขภาพจิตวัยรุ่นอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แพรเพียว พัชรอภิฉัตร,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2558ผลการปรึกษากลุ่มแบบมาราธอนโดยใช้ดนตรีบำบัดต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเด็กในสถานสงเคราะห์อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ศศิบุษบา พาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ผลการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครูอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ผลการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครูอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ผลการใช้เทคนิคการพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดความวิตกกังวลในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนัญพร ศรีนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2547ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริการสนเทศด้านอาชีพที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุษา นันทิยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
2558ผลการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์ร่วมกับดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลของผู้ต้องขังชายอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; จุติมา ด้วงนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรพินิจ นาเมืองรักษ์,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.
2548ผลการให้คำปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวนิยมต่อคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องขังอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาดัม นีละไพจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2555ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; ระพินทร์ ฉายวิมล; พัชรินทร์ ทรัพย์ที่พึ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความก้าวร้าวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2547ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จินตนา สนธิวงศ์เวช,2511; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.