การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุวดี สกุลคู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การบริการของคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2550การบริหารความเสี่ยงในองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีรัตน์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2551การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีสุวดี สกุลคู; อัชรี บุญช่วยเหลือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การพัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2554การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกปิยฉัตร ปธานราษฎร์; จุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การเสริมสร้างพลังอำนาจ ปัจจัยส่วนบุคคล และเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2อารีรัตน์ ขำอยู่; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; สุวดี สกุลคู; อัญชลี ผ่องคำพันธุ์
2553ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุกฤตา สีบานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บรรยากาศองค์การกับคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลวรรณ ปันส่วน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2555ประสบการณ์ของผู้บริหารทางการพยาบาลในการจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรแห่งหนึ่งสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มานิต รักษ์มณี, และอื่นๆ
2554ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักแบบฉุกเฉินกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุวดี บุญเนาว์, และอื่นๆ
2556ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บจุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์, และอื่นๆ
2552ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพที่คัดสรรแห่งหนึ่งจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สมลักษณ์ ทองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อความวิตกกังวล การฟื้นตัวหลังผ่าตัด และความพึงพอใจในบริการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดโรงพยาบาลชลบุรีจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุภัทรา เฟื่องคอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงที่มีต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายดวงทรัพย์ วรรณประเวศ; สหัทยา รัตนจรณะ; สุวดี สกุลคู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546รูปแบบการบริหารงานของศูนย์สุขภาพชุมชนที่คัดสรรสองแห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จันทิมา มงคลอุปถัมภ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2554สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอื้อมพร จันทร์หอม, และอื่นๆ
2556สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุขสุวดี สกุลคู; สหัทยา รัตนจรณะ; บุษบงค์ ตุ้มสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุขสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุษบงค์ ตุ้มสวัสดิ์, และอื่นๆ
2550สุขภาพชุมชน กระบวนการทำงานและการสร้างงานพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; ฉันทนา จันทวงศ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, และอื่นๆ