การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรีพร อนุศาสนนันท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 87  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประยุกต์ใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติในการพัฒนาคลังข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาการรู้การประเมินในชั้นเรียนของครูด้วยการประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบเสริมพลังอำนาจสุรีพร อนุศาสนนันท์; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อิสระ กุลวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปอาหารสุขภาพในรายวิชาโครงงานวิชาชีพอาหารและโภชนาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สุภารัตน์ ช่างล้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนประเภทวิชาบริหารธุรกิจสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อัญชลี ทองประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุกัลญา พรมจันทร์, และอื่นๆ
2562การพัฒนามาตรวัดความสุขตามแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ออนที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสุรีพร อนุศาสนนันท์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นฤดม พิมพ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาสุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นิศากร เจริญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรการผลิตครูระดับปริญญาตรีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยสุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริชัย ศรีพรหม, และอื่นๆ
2563การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจสุรีพร อนุศาสนนันท์; ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์; สมทรง โปปัญจมะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจสุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมทรง โปปัญจมะกุล, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิชาติ เนินพรหม, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สุปราณี จินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยสุรีพร อนุศาสนนันท์; สมโภชน์ อเนกสุข; พินิจ สังสัพพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกโดยบูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยก่อรูปสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุรีพร อนุศาสนนันท์; วิโรชน์ หมื่นเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาเครื่องมือประเมินปัญญาทางภาษาตามทฤษฎีพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยสุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทัดดาว ส่องแสงจันทร์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชลิดา ลุนสะแกวงษ์, และอื่นๆ
2559การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนิสิตและบุคลากรที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพานภพร ทัศนัยนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, และอื่นๆ
2559การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมออนไลน์ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล, และอื่นๆ
2555การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางปัญญาออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล, และอื่นๆ