การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุทธาภา โชติประดิษฐ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาณฐมนต์ คมขำ; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล; สุทธาภา โชติประดิษฐ์, และอื่นๆ
2561การพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำยากในภาษาจีนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำตามระบบสัทอักษรจีน (พินอิน)สุทธาภา โชติประดิษฐ์; ปริญญา ทองสอน; อรทัย ธรรมนาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การศึกษาความต้องการในการสร้างเสริมสมรรถภาพครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในภาคตะวันออกวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อลิสา เพ็ชรรัตน์; สุทธาภา โชติประดิษฐ์; สุชาติ ศรีโสภาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบ RDPDA เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างงานกราฟิกเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สุทธาภา โชติประดิษฐ์; ปริญญา ทองสอน; ณัฐนรี ขำสง่า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิดสุทธาภา โชติประดิษฐ์; ปริญญา ทองสอน; สุวัฒนา มั่นภาวนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สุทธาภา โชติประดิษฐ์; ปริญญา ทองสอน; รัตนวดี สารเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือด้วยสถานการณ์ปัญหาสุทธาภา โชติประดิษฐ์; ปริญญา ทองสอน; อรนุช บุญชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์