การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สานิตา สิงห์สนั่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพานงนุช ล่วงพ้น; ศิริรัตน์ เกียรติกุลานุสรณ์; กุลธิดา กล้ารอด; สานิตา สิงห์สนั่น; พรพรหม สุระกุล
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผักนิรมล ธรรมวิริยสติ; สานิตา สิงห์สนั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
-ความชุกของภาวะโลหิตจาง ภาวะขาดธาตุเหล็กและธาลัสซีเมียในกลุ่มผู้สูงอายุสานิตา สิงห์สนั่น; จิราพร จรอนันต์; นัฐพล ประกอบแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฝึกชี่กงต่อการรู้คิดภาวะต้านอนุมูลอิสระ และภาวะทางโลหิตในสตรีวัยกลางคนและวัยสูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกายและมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกุลธิดา กล้ารอด; นงนุช ล่วงพ้น; ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สานิตา สิงห์สนั่น; พรพรหม สุระกุล, และอื่นๆ