การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมศิริ สิงห์ลพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดการเรียนรู้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาสมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วราภรณ์ พูลสวัสดิ์, และอื่นๆ
2563การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฑามาศ กันทะวัง, และอื่นๆ
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานพมณี เชื้อวัชรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์, และอื่นๆ
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.นพมณี เชื้อวัชรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์, และอื่นๆ
2564การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; สมศิริ สิงห์ลพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชยพัทธ์ นาคกุลบุตร, และอื่นๆ
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาเรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สมศิริ สิงห์ลพ; วัฒนาพร ดวงดีวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)สมศิริ สิงห์ลพ; ปริญญา ทองสอน; ชุลีพร สุระโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปริญญา ทองสอน; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ชุลีพร สุระโชติ, และอื่นๆ
2560การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปริญญา ทองสอน; สมศิริ สิงห์ลพ; เพ็ญศิริ โฉมกาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานกลุ่มเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอร์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กิตติมา พันธ์พฤกษา; สมศิริ สิงห์ลพ; นพดล ศิลปชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI)สมศิริ สิงห์ลพ; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; คนิษา ลำภาศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พีรวุฒิ ยิ่่งนอก, และอื่นๆ
2561การสร้างชุดการเรียนบูรณาการอาเซียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือและปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาปริญญา ทองสอน; สมศิริ สิงห์ลพ; ภารวี สื่อประเสริฐสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มาริสา หอมดวง; สมศิริ สิงห์ลพ; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
2561ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการอ่านอย่างกระตือรือร้น (Active reading) หน่วยการเรียนรู้เรื่องพลังงานแห่งแสงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการอ่านและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สมศิริ สิงห์ลพ; ขวัญชนก มาตรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II เรื่องยีนและโครโมโซมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนัชชา นวนกระโทก, และอื่นๆ
2561ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สมศิริ สิงห์ลพ; ปริญญา ทองสอน; ธนทร บับพาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการเรียนการสอนตามแนววงจรการเรียนรู้ร่วมกับการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและมโนทัศน์ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; พรพิมล คงเจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่อง ระบบนิเวศสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สมศิริ สิงห์ลพ; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; ภริตา ตันเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์