การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; สาธิต ปิติวรา; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตและการจัดการองค์กรสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556ความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์การรับรู้ วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท บริการวิศวกรรม จำกัดภูวรินทร์ นิลรังษี; กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์; แอนนา สุภศร; อัจจิมา ศุภจริยวัตร; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สาวิตรี บิณฑสันต์; สุชนนี เมธิโยธิน; ปัทมนันท์ หิรัญธีรวัฒน์; นพดล เดชประเสริฐ; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยองอรนิชา โพธิ์ทอง; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อัจฉรา ศรีขันชะมา; พงศ์พรต ฉัตราภรณ์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กฤษณา กิมเล่งจิว; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; นันทนา ผาสุข; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์