การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วชิระ ชาวหา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2545การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม และความผูกพันต่อสถาบันและเป้าหมายในการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวชิระ ชาวหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วชิระ ชาวหา; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; บุปผา ศิริรัศมี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศักดิ์ ลิลา, และอื่นๆ
2549การศึกษาความต้องการของครูที่มีต่อแบบพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1วชิระ ชาวหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันเพ็ญ ชลนำสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549ความต้องการการได้รับการตอบสนองความต้องการและแนวทางเสริมสร้างการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท แผนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)วชิระ ชาวหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิสร ปรีดากรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดวชิระ ชาวหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธวัลรัตน์ ทองนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2550ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวชิระ ชาวหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, และอื่นๆ
2550องค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาวชิระ ชาวหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อานนท์ สุขภาคกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?