การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ลัดดา ผลวัฒนะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดมโนรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3ลัดดา ผลวัฒนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทับทิม พรหมบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2556การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระยองลัดดา ผลวัฒนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมคิด ทับทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2557ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยลัดดา ผลวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ธร สุนทรายุทธ; ลัดดา ผลวัฒนะ; ประวิทย์ ต้องจิตต์เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์