การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รชฏ จันทร์น้อย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการขยะชุมชนที่ประสบความสำเร็จ :?bกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; นิสากร วิเวกวินย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การประเมินความต้องการจำเป็นต่อโครงการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยารชฏ จันทร์น้อย; ผกาวันท์ ใคร่ครวญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; วิจิตรา ทับขัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2562การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวเกาะสีชังตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; ชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; ทฤษฎี ประจันตะเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการให้การสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; บุษยา ลิ้มงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอเมืองแกลง จังหวัดระยองรชฏ จันทร์น้อย; อธิตยา สมนึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการกับระดับความผูกพันของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ซัมมิทแอน เซ่ ออ โตพาร์ท จำกัดรชฏ จันทร์น้อย; สมศักดิ์ ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรารชฏ จันทร์น้อย; ปนัดดา สืบสกุลกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัดรชฏ จันทร์น้อย; ทิพวรรณ เอี่ยมวงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความสุขของบุคลากรกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรีรชฏ จันทร์น้อย; พูนทรัพย์ คล้อยสาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560คุณภาพการให้บริการระบบดิจิตอลแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามความคิดเห็นของลูกค้า สาขาบางปะกงรชฏ จันทร์น้อย; พัชรา แสนใจวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประธานชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; ภาวิศ อินทร์ชม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ธรรมาภิบาลในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; เถลิงเกียรติ ผันผ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออมและการใช้จ่ายเงินของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรชฏ จันทร์น้อย; เมธิรา แซ่เฮ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบของกลุ่มออมทรัพย์ บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; อรัญญา เกษรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; ศุภวัฒน์ เสาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีรชฏ จันทร์น้อย; มานิษา จีระดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ