การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 121  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การกำหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮาร์พ-โฮแกน สำหรับตรวจจับการลอกคำตอบในแบบทดสอบเลือกตอบปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; หนึ่งฤทัย เมฆวทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การความสามารถด้านมิติสัมพันธ์แบบอิงตนเองและอิงวัตถุโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์ต่อเหตุการณ์ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; ปิยธิดา ต ไชยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การจัดการสอนออนไลน์แบบเปิดกว้างสำหรับมวลชนด้วยแนวคิดการคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักรปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษณะ ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณธิดา ยลวิลาศ, และอื่นๆ
2559การตรวจสอบกลุ่มตัวแปรความฉลาดทางสังคมที่ทำนายสุขภาพจิตทางบวกของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีสมพร สุทัศนีย์; ปวริศา ภวเจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การตรวจสอบการจัดการกำไรด้วยแบบจำลองการสังเคราะห์ปรับใหม่และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันสุชาดา กรเพชรปาณี; ดวงกมล สุขแก้วมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การตรวจสอบการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยแผนภูมิควบคุม Tukey ปรับแก้ร่วมกับตัวแบบเชิงฤดูกาล Arimaสุชาดา กรเพชรปาณี; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ขนานบูทสแตร๊ปแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; สุดาพรรณ อาจกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม p ปรับแก้ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; สุชาดา กรเพชรปาณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การปกป้องระบบประสาทของสารสกัดขมิ้นชันสายพันธุ์ภาคตะวันออกของประเทศไทยในแบบจำลองโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองสัตว์ทดลองปรัชญา แก้วแก่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การประมาณค่าการระเหยน้ำโดยใช้ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนที่ปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; ชนัญกาญจน์ แสงประสาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตามดวงตาสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสุชาดา กรเพชรปาณี; ธงชัย จินาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การประยุกต์โมเดลการตอบสนองข้อสอบในการพัฒนามาตรวัดความสุขของคนไทย : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สมพร สุทัศนีย์; เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่มแบบเสี่ยง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองกนก พานทอง; เสรี ชัดแช้ม; พรรณปพร ลีวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การฝึกการรับรู้ทางการมองเห็นโดยประยุกต์ทฤษฎีเส้นทางการเคลื่อนที่ของหลายวัตถุสำหรับเพิ่มความสามารถทางปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปรัชญา แก้วแก่น; สุชาดา กรเพชรปาณี; นันทา ลีนะเปสนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพยากรณ์ระยะเวลานอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ตัวแบบ Arimax ปรับใหม่สุชาดา กรเพชรปาณี; กิตติศักดิ์ จังพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าของไทยโดยใช้วิธีรีโปรดิวส์ซิงเคอร์เนลฮิลเบอร์ทสเปซแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; วสันต์ เดือนแจ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพยากรณ์อุปสงค์การส่งออกยางพาราของไทยไปประเทศมาเลเซียโดยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบใหม่เสรี ชัดแช้ม; กิดาการ สายธนู; กรองทิพย์ เนียมถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2557การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ระดับสูง: การวิจัยนำร่องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิรินธร สินจินดาวงศ์; ภัทราวดี มากมี; ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม; ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม; วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล, และอื่นๆ