การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การตรวจสอบโมเดลสองคลื่นของรูปแบบกลวิธีการประมวลผลข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี-; นรากูล พัดทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2552การทำนายผลการเรียนวิชาวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยตัวแปรนิสัยการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชนก แสนใจ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์, และอื่นๆ
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา-; นัฐการณ์ แสนแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2547การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา-; พัชรินทร์ วงค์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดการแข่งขัน-คุณค่าสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; เพ็ญตุลา ชาญชัยศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2551การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในนครหลวงเวียงจันทร์สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คำเผย พิภักควงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2548การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ณัชธกัญ หมื่นสา, และอื่นๆ
2547การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสาวณี เสียงดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2549การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเอกลักษณ์แห่งตนและค่านิยมในการเลือกคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลวรรณ โมรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2547การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสำเร็จของการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2549การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความคิดรวบยอดของการเรียนรู้กับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพร สุทัศนีย์; cมรว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2551การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพหุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกับความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สะอาด งามนิสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2548การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพการบริการ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัลยา สร้อยสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2552ความลำเอียงของค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าโดยคะแนนจากแบบสอบถามการปรับตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนตัวอย่างจากเกณฑ์ที่กำหนดสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มจรินทร์ แดงใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2551ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครูในการทำงานร่วมกัน : การวิเคราะห์โมเดลลดหลั่น 2 ระดับสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชุดา น้อยนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2548โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แพรวพรรณ์ พิเศษ,2514, และอื่นๆ
2551โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการส่งเสริมความเป็นอิสระแก่นักเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุทราช ถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2549โมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-; นลินี สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.