การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 168  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550กระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของชาวประมงบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด-; นพวดี รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2550กระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของเกษตรกรบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด-; สดายุรัตน์ รามัญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2551กระบวนการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรีลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไร ใสโสก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2552การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวรรณ ปลงไสว, และอื่นๆ
2548การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-; อรศิริ เลิศกิตติสุข,2497; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการในการใช้ศูนย์วิทยบริการสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1-2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, และอื่นๆ
2545การดำเนินงาน สภาพ และปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 12 ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย-; ปณิตา วรรณพิรุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในความรับผิดชอบของศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุชจรี ชาวแกลง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในความรับผิดชอบของศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุชจรี ชาวแกลง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2548การประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจอิสระ บริษัท แอมแวย์ (ประเทศไทย) จำกัด-; วัชรี พิรกิตติวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การประเมินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุณี หงษ์วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยก่อนและหลังหมดระดูของโรงพยาบาลชลบุรี-; ภัทรพร ฝักเจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยวิธีซินดิเคทที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบ A 91 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรทิพย์ แสงประสาท, และอื่นๆ
2545การพัฒนาการสอนนาฎศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีรนุช สิงห์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การพัฒนาคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการเลือกหนังสือเด็กฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤตติกา สุขกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การพัฒนาชุดการสอน "ทักษะช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลธิชา ศรีเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2548การพัฒนาชุดการสอนจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทนิษฎ์ สุทธิรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การพัฒนาชุดการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การพัฒนาชุดการสอนวิชา โลหะวิทยาเรื่อง โครงสร้างของอะตอมและการเกิดผลึกสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-; เอกชัย หมื่นใจกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง " คำสรรพนาม" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-; สุนิสา รื่นเริง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา