การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 74  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กลยุทธ์การสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิ่นทอง ใจสุทธิ, และอื่นๆ
2556การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดของ Jon Wiles และ Joseph Bondi กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังสุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสงอรุณ ขจรน้ำทรง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา-; จุรี ทัพวงษ์,2495; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงฆ้องวงใหญ่เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิทย์ สุนใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง การสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-; ณัฐกานต์ สงภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2555การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อดุลย์ คำมิตร, และอื่นๆ
2549การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยใช้การเรียนรู้แบบไฮ-สโคป-; อมรรัตน์ จรัสอรุณฉาย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2556การพัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาวิชาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มิ่งมิตร สุเมธานุสรณ์, และอื่นๆ
2552การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ไฮวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภาภรณ์ ธัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฎศิลป์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฎศิลป์ของผู้เรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิวัฒน์ เพชรศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2556การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กฤษณี สงสวัสดิ์, และอื่นๆ
2553การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-; จิราพร สมประสงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ "อุทยานแห่งชาติปางสีดา" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสระแก้ว-; สาริศา สุขสมสิริ,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2549การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง สัตว์ทะเล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี-; เตือนใจ ดวงละม้าย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2553การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง-; สุขุม คำแหง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; สมปอง พรามเอก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2545การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานจักสานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; พงษ์พันธ์ แก้วปู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี-; หฤทัย ค้าขาย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าแพรลาวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว-; กิ่งคำ แสนสุข,1955; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; กมลลักษณ์ ปิยะนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.