การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตฟิล์มโพลีเอสเตอร์ด้วยปฎิกิริยาเฟนตันธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ คชชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2557การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนล้างถังขนส่งสารเคมีด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าแบบขั้วเดียวและสองขั้วธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐญดา นันทพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556การบำบัดโทลูอีนโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ผสมโลหะออกไซด์เคลือบบนถ่านกัมมันต์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจวรรณ เนติวรรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556การศึกษาความแข็งแรงและการอยู่รอดของเซลล์จุลสาหร่ายที่ตรึงด้วยอัลจิเนตวิทวัส แจ้งเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณนิสา วงษ์พยัคฆ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2557การศึกษาผลกระทบของซิงค์ออกไซด์ต่อคุณสมบัติไฮโดรฟิลิกยิ่งยวดของฟิล์มโลหะออกไซด์ผสมเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรวัฒน์ ม้ายอุเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการตกผลึกโซเดียมซัลเฟตจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิยม สุดแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556การเตรียมและทดสอบสมบัติของนาโนฟลูอิดไทเทเนียมไดออกไซด์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฑิตยา มีทรัพย์ปรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556การเพิ่มคุณสมบัติของฟิล์มเคลือบโดยใช้แวกซ์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณฐกร ประทิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556คุณสมบัติทางกลและคุณสมบัติทางความร้อนของพอลิโพรพิลีนผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนบริสุทธิ์กับพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลสำหรับเบาะรถจักรยานยนต์ปิยฉัตร วัฒนชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจวรรณ บัวเสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556ปฎิกิริยาโฟโตแคตาไลติกของออกซิเจน และเอทิลีน ด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ เพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟไพลิน เงาตระการวิวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ สมคิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2557ผลกระทบของโคบอลต์ออกไซด์ต่อการเร่งปฎิกิริยากำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของโลหะออกไซด์ผสมคอปเปอร์ ซีเรียมเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรณ์ทิพย์ อุ่นบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556สมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของคอมโพสิตระหว่างพอลิคาร์บอเนตและคาร์บอนนาโนทิวป์ชนิดผนังหลายชั้นปิยฉัตร วัฒนชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิราวุธ ไทยแท้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2556สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์และวานาเดียมเพนทอกไซด์ควบคู่กับไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกักเก็บพลังงานแสงไพลิน เงาตระการวิวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฏฐวุฒิ ชุมเกษียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.