การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การกำหนดนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ : กรณีศึกษาวาระประชาชน-; ทิพย์ศริน ภัคธนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2546การจัดการความขัดแย้งของชุมชนอันเนื่องมาจากนโยบายการเวนคืนที่ดินของรัฐกรณีศึกษา ชุมชนแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริสา สมภมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2550การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตาม ดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชนตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา-; กนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2550การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี-; ธนวดี สุขขี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2549การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจองค์การสหประชาชาติ :?bศึกษากรณี กรมแพทย์ทหารบก-; วีระยุทธ ทองเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2545ความขัดแย้งในการจัดการโครงการก่อตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม : ศึกษากรณี จังหวัดชลบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุริยัน บุญแท้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : ศึกษากรณีกลุ่มดอกไม้ใยบัวตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพงษ์ รัตนบุรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2546คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2546คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ทัศนคติของผู้บริหารและสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจ: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 จังหวัดในภาคตะวันออกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันชัย ทองมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการตลาดนัดชุมชนจังหวัดชลบุรี-; สุริยา งามสำเร็จ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาทตามนโยบายของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัชนก ศรีอิสาณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในงานอาสาสมัครสาธารณสุข : กรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางพระจังหวัดชลบุรีโกวิท กระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาภรณ์ เกียรติขจรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง : ศึกษากรณีความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี-; เอนก ส่องแสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547ผลของการใช้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่มีผู้ประกอบการร้านอาหารสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พนิดา เสนารีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2546สิทธิและโอกาสของคนจนในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2547องค์การบริหารส่วนจังหวัด อดีต ปัจจุบันและรูปแบบที่เหมาะสมในอนาคต : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ