การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 145  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารกรณีศึกษา บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุเมธ คุตติวรัญญู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550การจัดตั้งสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาสหภาพแรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)สมศรี ศิริไหวประพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพนธ์ ศรีทอง, และอื่นๆ
2552การบริหารค่าตอบแทนและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานสายงานธุรกิจโครงข่าย กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)-; หทัยทิพย์ วงศ์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2552การบริหารค่าตอบแทนและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานสายงานธุรกิจโครงข่าย กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)-; หทัยทิพย์ วงศ์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การบริหารผลการปฏิบัติงาน : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทรภร วรกุลรัตนา, และอื่นๆ
2555การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณะ วิจิตร, และอื่นๆ
2556การประเมินสภาพการดำเนินงานและเป้าหมายที่คาดหวังโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุญญตา นามตาปี, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปาริชาต อมรรัตน์น้ำหนึ่ง, และอื่นๆ
2551การมีส่วนร่วมของพนักงานตามนโยบายของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ฯ สาขาภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริณัฎฐ์ วรทวีศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550การรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์อูเบะ (ประเทศไทย) จำกัดวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรักษาหลัก; เด่นชัย พุกนาค,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การรับรู้ต่อการจัดการความรู้ของพนักงานโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชากัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุจิตรา เทอดธีระกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2552การรับรู้ภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในสายงานปฏิบัติการกรณีศึกษา : บริษัทผู้รับกระทำการออกของแทนผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของแห่งหนึ่งในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-; ปัชชาวดี อุ่นอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส, และอื่นๆ
2551การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โจตัน พาวเดอร์ โค้ทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด-; ประจักษ์ ธนานัยพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2557การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมัญญา พิมพาลัย, และอื่นๆ
2553การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง-; ณฐมล สุขโข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2553การศึกษากระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศึกษากรณี เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ-; ศลิษา ศัลยกำธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550การศึกษาการธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษา บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฮพี (ไทยแลนด์) จำกัด-; เสกสรรค์ เมฆไตรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อภาวะผู้นำเชิงปฎิรูปของผู้บริหารระดับต้น : กรณีศึกษา บริษัทครีเอทีฟเจมส์แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาตรี มาศภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.