การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภารดี อนันต์นาวี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 139  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555Teach less, learn more : Educational administrator perspectivesภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดการความขัดแย้งของครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ศศิวิมล ศศิวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; ศิรินทร คงเรืองศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การดำเนินงานและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ศิริรัตน์ เกตุประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; สุพัตรา ครึ่งมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สมานมิตร ชูชีวา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ณัฐชา กลิ้งทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการภารดี อนันต์นาวี; กมลวรรณ ศรีม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; นพดล อุริตวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ไกรพล คำนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ภารดี อนันต์นาวี; ศศิธร ขวัญหลาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในอำเภอบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; สายฝน ชำนาญเรียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุชาดา สุขบำรุงศิลป์; ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; สุชาดา สุขบำรุงศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาดา สุขบำรุงศิลป์, และอื่นๆ
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรีสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัชระ ภูติวณิชย์; สถาพร พฤฑฒิกุล; ภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยอดนิยมภารดี อนันต์นาวี; จุรีย์ สร้อยเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษากลุ่มโรงเรียนปลวกแดงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; รนัยพร ทุนละ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์