การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรรณทิพา พรหมรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพรรณทิพา พรหมรักษ์; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; พชรมนณ์ หิงคานนท์; สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี; จีรสุดา เปลี่ยนสมัย, และอื่นๆ
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ศิริมา วงษ์สกุลดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชมพูนุท รุ่งสว่าง; พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง การประยุกต์ฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา พรหมรักษ์; ชมพูนุท รุ่งสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผลาดร สุวรรณโพธิ์; พรรณทิพา พรหมรักษ์; ภัทรอร อริยธนพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นขนานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา พรหมรักษ์; สถาปนา บุญมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา พรหมรักษ์; ดวงตะวัน งามแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ดิษพล เนตรนิมิตร; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา พรหมรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ดิษพล เนตรนิมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5คงรัฐ นวลแปง; พรรณทิพา พรหมรักษ์; อธิวัฒน์ นาวารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิวร่วมกับคำถาม ระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิรภพ สินธุประเสริฐ; พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิวร่วมกับคำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา พรหมรักษ์; สิรภพ สินธุประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559ผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4Ex2 ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พรรณทิพา พรหมรักษ์; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ชลกานต์ ชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์