การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี.นิภา นภาเศรษฐ์; ทิพย์วรรณ อิศรางกูร; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
2561การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; มนูญ บุญนัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนูญ บุญนัด, และอื่นๆ
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อนุชิต โมพันดุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; กาญจนา นิธิรักษ์สกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2564ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิศักดิ์ เพียรจิตร, และอื่นๆ
2560ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ธนนท์ รักษ์ธนธัช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนนท์ รักษ์ธนธัช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธฤต เปานิล, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; นารีรัตน์ บุญมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; เอกชัย รุจิกมลพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกชัย รุจิกมลพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฎฐกันย์ อ๋องเอื้อ, และอื่นๆ
2564บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนตรี แก้วไพฑูรย์, และอื่นๆ
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉัฐวีณ์ ฉายสุวรรณ์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; รสริน วงศ์คำปัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รสริน วงศ์คำปัน, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ชิตพล ชัยมะดัน; ประภัสสร เจริญนาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภัสสร เจริญนาม, และอื่นๆ
2560รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; สุปราณี ธรรมพิทักษ์; ศิวัสสา จันโท; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ