การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความหลากหลาย ของสัตว์กลุ่มหอยในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, และอื่นๆ
2556การศึกษาเบื้องต้นถึงความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋วบริเวณเกาะขาม จังหวัดชลบุรีพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; ณัฎฐา มูลปา; รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565การศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก แรดูลา และกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของหอยทากจิ๋ว สกุล Gyliotrachela Tomlin, 1930 และ สกุล Anauchen Pilsbry, 1917 ในภาคตะวันออกของประเทศไทยอรจิรา แสนกมล; นภดล วิบูลพืช; ศศิชา เตชะมา; ปิยาพร หมื่นฤทธิ์; กิตติ ตันเมืองปัก, และอื่นๆ
2558ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี (สนองพระราชดําริใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; รุจิรา จำปาปน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความหลากหลายของหอยทะเลจิ๋ว (Gastropoda: caenogastropoda ตามแนวชายฝั่งบริเวณ เกาะแรด จังหวัดชลบุรีพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; จิรภัทร ขาวทุ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2563ชนิดและการแพร่กระจายของหอยทากบกบนเกาะภูเก็ตและเกาะใกล้เคียงภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ; สายสนิท พงศ์สุวรรณ; พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ลิ่นทะเลในแนวปะการัง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมเู่กาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี)พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556หอยจิ๋วทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555หอยทะเลจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554หอยทะเลจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์