การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประยูร อิ่มสวาสดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 111  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สมุทร ชำนาญ; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงเดือน อาจหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเกาะจันทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุเมธ งามกนก; พิมวิพา ทายประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมนึก ทองเอี่ยม; สุมัทนา อ่องจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับประถมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1สมนึก ทองเอี่ยม; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ทิพย์วิมล กุมภะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดประยูร อิ่มสวาสดิ์; จีราวรรณ ไหวดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านมาบลำบิด (สง่าอุทิศ)ประยูร อิ่มสวาสดิ์; พัชรวรรณ ผลิผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุเมธ งามกนก; ณัฐพร จันเทพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ระพิน ชูชื่น; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; จารุวรรณ มาแต้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; วราภรณ์ อำไพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกาษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ศรัญญา พันธุนาคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมุทร ชำนาญ; สุริยา ศรีโภคา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; ธนวิน ทองแพง; หทัยกานต์ เลขานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; ธนวิน ทองแพง; หทัยกานต์ เลขานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอำเภอเมืองระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เนตรนภา ห่างภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนดัดดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุเมธ งามกนก; นริศ นอกตะแบก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดมโนรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรณู อันลือชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561การมีส่วนร่วมในการบริหารของโรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ สังกัดเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทราประยูร อิ่มสวาสดิ์; พัชรินทร์ ฉิมพาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง อำเภอเขาสมิงและอำเภอแหลมงอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดประยูร อิ่มสวาสดิ์; ปรารถนา นวมน่วม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วิมลรัตน์ จตุรานนท์; โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; คณะศึกษาศาสตร์; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงอรุณ ขันอาสา, และอื่นๆ
2560การศึกษาการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูอัตราจ้างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ชัยพจน์ รักงาม; จิรภา พันศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์