การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประชุม รอดประเสริฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546การพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 12ประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญชนา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560การสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นขององค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม รอดประเสริฐ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อดิพงษ์ สุขนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ความสัมพันธ์ระหว่งรูปแบบการตัดสินใจกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12ประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมเจตต์ เลิศวิลัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545ความสัมพันธ์ระหว่งรูปแบบการตัดสินใจกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12ประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมเจตต์ เลิศวิลัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของศึกษาธิการอำเภอกับประสิทธิผลของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 12ประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนาชัย วาศาโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11ประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรพิมล แม้นญาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2547ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิไล ภิบาลกุล,2503; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549ความสามารถในการบริหารและการพัฒนางานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูจ้างสอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมควร สืบอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูจ้างสอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมควร สืบอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ปรึกษาหลัก; สุชาติ เศวตบดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตภาคตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจาย์ที่ปรึกษาหลัก; สมหมาย มั่งคั่ง,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547ปัญหาและข้อเสนอแนะ การป้องกันปราบปรามยาเสพติด ของข้าราชการตำรวจภูธรในเขตจังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐนันท์ ปิ่นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดิ์ชัย จันลา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประยงค์ ชูรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งกานต์ รอดเรื่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2561รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชุม รอดประเสริฐ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นัตธิณี จงรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้าประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกชัย ชิณโคตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560สภาพ ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ประชุม รอดประเสริฐ; สถาพร พฤฑฒิกุล; พุทธชาด แสนอุบล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์