การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นุจรี ไชยมงคล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 84  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การตอบสนองของมารดาและความผูกพันมั่นคงของทารก: การทดสอบคุณสมบัติเครื่องมือวิจัยแปลนุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การทดสอบคุณภาพของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียนนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; ทานากะ ฮิโรเอกิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวณิตา ขวัญสำราญ; อารีรัตน์ งามทิพยพันธุ์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เอช ไอ วี / เอดส์ในประเทศไทยและรูปแบบความช่วยเหลือ: กรณีศึกษาในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีนุจรี ไชยมงคล; ยุพิน ชินสงวนเกียรติ; มานพ เชื่อมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัยส่วนบุคคลบางประการที่มีอิทธิพลต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่นนุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดาวรินทร์ พรสวัสดิ์,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2558การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอนต้นชาวไทยนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ปัญจภรณ์ ยะเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนุจรี ไชยมงคล; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; สุธิดา พลพิพัฒน์พงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ความฉลาดทางอารมณ์กับการเลี้ยงดูเด็กนุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความรุนแรงระหว่างคู่สมรส : ประสบการณ์ของภรรยาผู้ถูกกระทำความรุนแรงด้านร่างกายและสามีผู้กระทำความรุนแรงวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล, และอื่นๆ
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการอโนชา ทัศนาธนชัย; นุจรี ไชยมงคล; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อโนชา ทัศนาธนชัย, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับทักษะชีวิตของเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านบุคลิกภาพนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ปราณี ศรีวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของผู้ปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับภาระของครอบครัวผู้ดูแลมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; เสาวภา ภู่ประคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยกับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ปกครองไพเราะ เทพมาลาพันธ์ศิริ; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียนยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; วชรีกร สุวรรณมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดชลบุรีนุจรี ไชยมงคล; อารีรัตน์ ขำอยู่; ยุพเรศ มาตาพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ความสัมพันธ์ระหว่างปัยจัยด้านครอบครัวและความวิตกกังวลของมารดากับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียนุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลาวรรณ์ สงวนพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางกายภาพกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความปวดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรฤทัย พุ่มลำเจียก,2523, และอื่นๆ