การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นิภา มหารัชพงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองปภาศิริ บาร์เนท; สุวรรณา ภาณุตระกูล; พอจิต นันทนาวัฒน์; นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์, และอื่นๆ
2555การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองปภาศิริ บาร์เนท; สุวรรณา ภาณุตระกูล; พอจิต นันทนาวัฒน์; นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์, และอื่นๆ
2556การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองปภาศิริ บาร์เนท; สุวรรณา ภาณุตระกูล; พอจิต นันทนาวัฒน์; นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์, และอื่นๆ
2552การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2553การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียน จังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันตนเองเพื่อลดการรับสัมผัสมลพิษของแรงงาน ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยองนิภา มหารัชพงศ์; ยุวดี รอดจากภัย; สุนิศา แสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2565การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนภาคตะวันออกประเทศไทยเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิภา มหารัชพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์, และอื่นๆ
2555การศึกษาความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นันทพร ภัทรพุทธ; นิภา มหารัชพงศ์; ประยุกต์ เดชสุทธิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคเรื้อรังยุวดี รอดจากภัย; นิภา มหารัชพงศ์; อุไรรัตน์ คูหะมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคเรื้อรังยุวดี รอดจากภัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิภา มหารัชพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุไรรัตน์ คูหะมณี, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรียุวดี รอดจากภัย; นิภา มหารัชพงศ์; โศภิสุดา วิบูลย์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมต้นในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนิภา มหารัชพงศ์; วัชราภรณ์ เงินปุ่นนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561คุณภาพชีวิตของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการทางด้านสุขภาพของภาครัฐพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกยุวดี รอดจากภัย; นิภา มหารัชพงศ์; ณวพร กรบริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ทักษะชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ จังหวัดชลบุรีนิภา มหารัชพงศ์; ต่อศักดิ์ ดาบโสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพในประเด็นสิ่งแวดล้อมกับความยากจน: กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุดสุนันทา โอศิริ; นิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดชลบุรียุวดี รอดจากภัย; นิภา มหารัชพงศ์; สุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; นิภา มหารัชพงศ์; สิทธนะ วชิระสิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการยุวดี รอดจากภัย; นิภา มหารัชพงศ์; อุษณีย์ แป้นถึง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อความสามารถการใช้งานข้อและการเคลื่อนไหวข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมปาจรีย์ อับดุลลากาซิม; นิภา มหารัชพงศ์; สิริวรรณ ธรรมคงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อความสามารถการใช้งานข้อและการเคลื่อนไหวข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมปาจรีย์ อับดุลลากาซิม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิภา มหารัชพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิริวรรณ ธรรมคงทอง, และอื่นๆ